FLIES & DE JONGHE, Geassocieerde notarissen te Hamme

 

FLIES & DE JONGHE

Geassocieerde notarissen te Hamme

7

Mijn vader sterft. Moet ik nu instaan voor de betaling van de huur van zijn woning en andere kosten of leningen die nog verder lopen ?

Overeenkomsten van een overleden persoon beëindigen niet zomaar door overlijden. De erfgenamen komen in de plaats van de overledene. Deze situatie kan vermeden worden als de huurovereenkomst een clausule bevat die de overeenkomst laat beëindigen door overlijden van de huurder. Er kan ook een clausule gebruikt worden ten voordele van de erfgenamen waarbij er een verkorte opzeggingstermijn bestaat. Zonder clausule wijzigt de huurovereenkomst echter niet en kunnen de partijen enkel gebruik maken van de wettelijke opzeggingstermijnen. De moeilijkheid bestaat in de meeste gevallen voor de verhuurder die de erfgenamen moet kunnen opsporen.

Wat lopende leningen betreft, kunnen de erfgenamen beschermd worden door een schuldsaldoverzekering. Daarbij zal een verzekeraar, tegen betaling van premies, de garantie geven dat hij bij overlijden de lening zal afbetalen. Op die manier moeten de erfgenamen niet opdraaien voor de lening.

U zult ook de telefoon-, gas-, en elektriciteitscentrale op de hoogte moeten brengen van het overlijden. Bij het lokaal postkantoor van de overledene kunt u vragen dat zijn briefwisseling naar u wordt doorgestuurd.

De bank van de overledene zal de rekeningen en kluizen blokkeren en enkel deblokkeren op vertoon van een akte of een attest van erfopvolging, opgemaakt door de notaris of het registratiekantoor. Dit document wordt opgemaakt indien er geen openstaande fiscale of sociale schulden zijn. Indien dit wel het geval is, zal de geblokkeerde rekening eerst gebruikt worden om aan deze specifieke schulden te voldoen. In veel gevallen gaan banken u echter extra financiële ademruimte gunnen door een deel van de geblokkeerde rekeningen te gebruiken om lopende kosten te vergoeden zoals begrafeniskosten, zorgkosten van het laatste jaar of kosten verbonden aan de laatste woonplaats van de overledene (bv. Hypothecaire kredieten, kosten voor het rusthuis, facturen…). Onder bepaalde voorwaarden kan de langstlevende echtgenote of wettelijke samenwonende een voorschot krijgen van maximaal 5000 euro.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .